Obszar: Opieka długoterminowa, wsparcie społeczne

Nazwa badania:

Badanie sytuacji opiekunów rodzinnych osób starszych w pierwszym roku pandemii

Koordynator badania:

Dr Rafał Bakalarczyk, Instytut Polityki Senioralnej Senior Hub

doktor nauk społecznych w zakresie polityki publicznej, współredaktor naczelny czasopisma Polityka Senioralna, badacz polityki społecznej i publicysta. Współpracuje od ponad 10 lat w obszarze polityki społecznej z różnymi think-thankami, organizacjami i instytucjami (m.in.z Klubem  Jagiellońskim i Fundacją Norden Centrum).  W latach 2018-2020 – członek komisji ekspertów ds. osób starszych. Autor między innymi książki „Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych w Polsce. Na podstawie zmian prawnych z lat 2003-2025″( 2018) oraz raportu ” Godzenie pracy z opieką nad osobami zależnymi” (2020) oraz licznych artykułów naukowych i popularyzatorskich. Specjalizuje się w problematyce opieki długoterminowej (zwłaszcza w sytuacji opiekunów nieformalnych czy rodzinnych), polityki senioralnej, wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz ubóstwie i wykluczeniu społecznym. Od 2013 roku aktywnie zaangażowany w ruch opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych na rzecz poprawy ich sytuacji społecznej.

 

Zespół badawczy – sylwetki:

Magdalena Kocejko, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia, doktorantka w Katedrze Polityki Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, absolwentka psychologii i socjologii, badaczka społeczna i ewaluatorka z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia badań jakościowych. Współautorka i autorka kilkudziesięciu raportów z badań w zakresie aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z grup defaworyzowanych, w tym zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami

Małgorzata Maryl-Wójcik, Instytut Polityki Senioralnej Senior.Hub, doktorantka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,  psycholog i andragog. Interesuje się kształtowaniem przestrzeni miejskich w kontekście starzenia się społeczeństw oraz nowymi technologiami.

O badaniu:

Celem badania jest diagnoza sytuacji opiekunów osób starszych w dobie pandemii – przede wszystkim pod kątem ich deklarowanych potrzeb, problemów i otrzymywanego – a także pożądanego ze strony opiekunów – wsparcia. Chcielibyśmy zatem wybadać dokładniej ich sytuację oraz to jak oceniają otrzymywane wsparcia, a także jakich zmian we wsparciu by potrzebowali. Mamy nadzieję, że dostarczy to diagnozy i rekomendacji, które mogłyby być pomocne podmiotom polityki publicznej na różnych szczeblach.

Dlaczego to badanie jest ważne:

Wstępne rozeznanie w problematyce wskazuje, że grupa opiekunów jest jedną z grup szczególnie dotkniętych następstwami pandemii. Jak pokazują badania oraz raporty, już przed epidemią COVID-19 mierzyła się z szeregiem problemów, które w obecnej sytuacji się wyostrzyły (na przykład niedofinansowaniem, brakiem wsparcia psychologicznego czy raczkującej wciąż opieki wytchnieniowej). Mamy poczucie, że problematyka działań i sytuacji opiekunów jak również ich perspektywa nie zostały w wystarczającym stopniu poruszone w dotychczasowych badaniach (takich, których wyniki ujrzały już światło dzienne), a zarazem stosunkowo niewiele jest materiałów pozanaukowych poświęconych opiekunom w czasie pandemii.

Możliwości zastosowania wyników badania – aplikacyjność:

Wyniki badania mogą zostać wykorzystane przez podmioty odpowiedzialne za politykę wobec opiekunów osób starszych na poziomie lokalnym, regionalnym, samorządowym. Posłużyć mogą również badaczom do rozwinięcia wiedzy w ww. obszarze.

Mogą one również być cennym źródłem informacji dla organizacji zajmujących się wsparciem osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Z badania skorzystać mogą również grupy wsparcia i samopomocy by móc lepiej i bardziej świadomie kształtować swoje działania.

Wyniki mogą też posłużyć do działań rzeczniczych na rzecz opiekunów – podparte najaktualniejszymi danymi są najlepszym argumentem do podjęcia niezbędnych zmian w tym zakresie.