dr Łukasz Jurek

Doktor nauk ekonomicznych. Ekonomista, gerontolog i polityk społeczny.
Pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Katedra Socjologii i Polityki Społecznej). Jego działalność naukowo-badawcza oscyluje wokół zagadnień związanych ze społeczno-ekonomicznymi konsekwencjami procesu starzenia się ludności. Jego główne obszary zainteresowań to: finansowanie opieki długoterminowej, poziom i jakość życia osób starszych, periodyzacja cyklu życia, różnice pokoleniowe, zarządzanie wiekiem, demografia rynku pracy, zabezpieczenie społeczne, wiek emerytalny i decyzje emerytalne.
Brał udział w kilku projektach badawczych. W latach 2012-16 był kierownikiem grantu sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Łączenie pracy zawodowej z opieką nad osobą starszą w Polsce”. Trzykrotnie kierował projektami badawczo-rozwojowymi sfinansowanymi przez miasto Wrocław w ramach programu Mozart, które dotyczyły kolejno: zarządzania pracownikami z pokolenia Y (w latach 2013-14, we współpracy z firmą Kruk SA), opracowania i wdrożenia produktu finansowego: prywatnego ubezpieczenia opiekuńczego (w latach 2015-16, we współpracy z firmą TU Europa SA) oraz zarządzania ryzykiem demograficznym (w latach 2019-20, we współpracy z firmą WAGO ELWAG).
W 2013 r. został laureatem programu Globalization TrenLab zorganizowanego przez University of Pennsylvania. W 2019 r. został stypendystą programu im. Bekkera finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, w ramach którego odbył trzymiesięczny staż w Oxford Institute of Population Ageing (Oxford University), gdzie zrealizował projekt badawczy dotyczący behawioralnych aspektów decyzji emerytalnych. W ramach programu Erasmus+ prowadził wykłady poświęcone ekonomii starzejącego się społeczeństwa na uniwersytetach w Larnace (Cypr), Skopje (Macedonia), Warnie (Bułgaria), Lwowie (Ukraina), Koszycach (Słowacja) i Mińsku (Białoruś). Prowadził także zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Kaukaskim w Tbilisi (Gruzja).
Jest autorem dwóch książek: „Ekonomia starzejącego się społeczeństwa” (2012) i „Łączenie pracy zawodowej z opieką nad osobą starsza w Polsce” (2016 ). Ponadto jest autorem bądź współautorem ponad 50 różnych tekstów naukowych (artykułów i rozdziałów w monografiach) opublikowanych w kraju i za granicą. Brał aktywny udział w wielu konferencjach i innych wydarzeniach naukowych.
Zainteresowania badawcze łączy z aktywnością w organizacjach społecznych i naukowych, pełniąc różne funkcje w: Dolnośląskiej Społecznej Radzie Senioralnej, Polskim Towarzystwie Gerontologicznym (PTG) oraz Polskim Towarzystwie Polityki Społecznej (PTPS). Od 2020 r. pełni funkcję koordynatora sieci badawczej EAST (Central and Eastern European Ageing Societas).