Kamil Matuszczyk

Absolwent polityki społecznej (2016) oraz doktorant (nauki o polityce i administracji) na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. W swojej rozprawie doktorskiej skupia się na analizie historycznej polityk sektorowych w Polsce, regulujących przepływ pracowników sektora opieki domowej z Ukrainy do Polski oraz z Polski do Niemiec. Asystent badawczy w Ośrodku Badań nad Migracjami UW, zaangażowany w realizację dwóch projektów dotyczących delegowania pracowników, finansowanych przez Komisję Europejską (2019-2021). Kierownik w grancie badawczym „Usługi opiekuńcze dla osób starszych świadczone przez cudzoziemców a jakość opieki domowej – perspektywa polityk publicznych”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs Preludium, 2018-2021). Stypendysta Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Etiuda, w ramach którego odbył czteromiesięczny staż badawczy w Humboldt University w Berlinie oraz Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM). Badacz w projekcie pt. Opieka domowa w okresie pandemii Covid-19: Skutki ograniczeń ruchu międzynarodowego dla rodzin w Niemczech i opiekunek z Europy Środkowo-Wschodniej, realizowanego przez ośrodek DeZIM w Berlinie na zlecenie Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Autor ponad 20 artykułów naukowych oraz rozdziałów opublikowanych w Polsce oraz za granicą, współautor monografii „Upolitycznienie problemu starzenia się ludności w Polsce. Teoria i praktyka” (2019). Badacz w wielu projektach naukowych krajowych oraz zagranicznych, dotyczących starzenia się ludności, migracji europejskich, rynku usług opiekuńczych dla osób starszych, polityki ludnościowej, ubóstwa migrantów oraz polityki rodzinnej. Ekspert i badacz współpracujący od 2013 roku z think tankiem CEED Institute założonym przez dr Jana Kulczyka, a następnie w ramach projektu InCredibles Sebastiana Kulczyka. Doświadczenie badawcze oraz związane z prezentowaniem wyników badań zdobywał na prestiżowych uczelniach w Polsce oraz za granicą, m.in. na University of Duisburg-Essen (Niemcy), University of Liverpool (Wielka Brytania), Central European University (Węgry), NTNU (Norwegia), Chengdu University (Chiny), KU Leuven (Belgia) czy Charles University (Czechy). W latach 2012-2017 facylitator w projektach edukacji filmowej dedykowanych warszawskim seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami (Pracownia Filmowa Cotopaxi), finansowanych ze środków programu ASOS. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół gerontologii społecznej, przemian demograficznych, mobilności zarobkowej w Europie, rynku pracy oraz wpływu nowych technologii na gospodarkę i politykę społeczną.