Sylwia Badowska

Dr inż. S. Badowska jest adiunktem w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w 1999 roku. W roku 2011 obroniła prace doktorską na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Od 20 lat zajmuje się doradztwem sektorowym i biznesowym, specjalizując się w badaniach i analizach rynku konsumenckiego, strategiach marketingowych, zintegrowanym rozwoju produktów ze współpracą klastrów nauki i biznesu.

W pracy naukowo-badawczej rozwija koncepcję innowacyjności w zakresie zachowań konsumenckich, marketingu i marketingu zrównoważonego. Od 10 lat koncentruje się na eksploracji zagadnień związanych z potrzebami starszych konsumentów, postaw i zachowań tego segmentu rynku, ich stosunku do nowych produktów technologicznych, a także modelach akceptacji i użytkowania nowych technologii w wybranych grupach konsumenckich. W przeciągu ostatnich 10 lat opublikowała ponad 35 prac naukowych. Jest regularnym uczestnikiem konferencji naukowych i biznesowych w Europie Wschodniej i Środkowej, jako ekspert w dziedzinie marketingu srebrnego rynku.

Wybranepublikacje:

  1. Badowska Sylwia: Towards the assessment of digital technology competences of the elderly people over time. Empirical research on the women at the age of 60 and over in Poland, w: Proceedings of International Conference ICOLLE 2019 Sustainability in Education – Past, Present and Future / Adamec Petr, Šimáně Michal, Kovářová Eliška ( red. ), 2020, Mendelovauniverzita v Brně, ISBN 978-80-7509-702-6, ss. 7-20
  2. Migdał-Najman Kamila, Najman Krzysztof, Badowska Sylwia: The GNG neural network in analyzing consumer behaviour patterns: empirical research on a purchasing behaviour processes realized by the elderly consumers, w: Advances in Data Analysis and Classification, nr online first, 2020, ss. 1-36, DOI:10.1007/s11634-020-00415-6
  3. Badowska Sylwia: Consumer innovativeness of the elderly. Do gender and national culture matter? Empirical research on the consumers at the age of 60 and over in Central Europe, w: Megatrends and media: digital universe: conference proceedings from the International Scientific Conference, 16th – 17th April 2019, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovakia / Bučková Zuzana, Rusňáková Lenka, Solík Martin ( red. ), 2019, Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius, ISBN 978-80-572-0015-4, ss. 469-487
  4. Badowska Sylwia: Assessment of consumer innovativeness – comparative research among consumers aged 60+ and generation Y using the example of the smartphone, w: Annales UniversitatisMariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, vol. 52, nr 5, 2018, ss. 7-16, DOI:10.17951/h.2018.52.5.7-16
  5. Migdał-Najman Kamila, Najman Krzysztof, Badowska Sylwia: Analiza wzorców zakupu produktu innowacyjnego wśród konsumentów 60+ w Czechach, w: Zarządzanie i Finanse, vol. 16, nr 4, cz. 3, 2018, ss. 213-224
  6. Najman Krzysztof, Migdał-Najman Kamila, Badowska Sylwia: The consumption behaviour patterns of consumers 60+ in the aspect of purchasing a selected technological product: comparative empirical research in Poland and Slovenia, w: Archives of Data Science. Series A, vol. 4, nr 1, 2018, ss. 1-14, DOI:10.5445/KSP/1000085951/05
  7. Badowska Sylwia: Intencje behawioralne konsumentów-seniorów w procesie akceptacji i użytkowania dóbr technologicznych w świetle badań własnych, w: Handel Wewnętrzny, vol. 63, nr nr 3, t. 2, 2017, ss. 214-226
  8. Badowska Sylwia: Social influence and a process of acceptance and use of a technological product by the elderly consumers, w: Annales UniversitatisMariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, vol. 51, nr 2, 2017, ss. 29-37, DOI:10.17951/h.2017.51.2.29
  9. Badowska Sylwia, Zamojska Anna, Rogala Anna: Impact of performance expectancy and effort expectancy on the elderly consumers’ behaviour regarding acceptance and use of technological products : an empirical research in Poland, w: Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy : 21st International Scientific Conference Economics and Management : May 19-20, 2016, Brno, Czech Republic : proceeding of selected papers / SimberovaIveta, ZizlavskyOndej, Milichovsky Frantisek ( red. ), 2016, Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, ISBN 978-80-214-5413-2, ss. 174-181
  10. Badowska Sylwia, Rogala Anna: Identifying the portrayal of 50+ consumers in Polish print advertising, w: Economics and Business Review, vol. 2 (16), nr 4, 2016, ss. 77-91, DOI:10.18559/ebr.2016.4.5