Obszar: finanse, marketing, nowe technologie

Nazwa badania:

Seniorzy wobec procesów cyfryzacji usług finansowych.Cyfrowe usługi finansowe nie dla seniorów? Bankowe produkty finansowe w kontekście fin-tech i ich wykorzystania przez osoby 60 +

Koordynator badania:

drinż. Sylwia Badowska, adiunkt w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Zespół badawczy – sylwetki:

Dr inż. Sylwia Badowska jest adiunktem w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 20 lat zajmuje się doradztwem sektorowym i biznesowym, specjalizując się w badaniach i analizach rynku konsumenckiego, strategiach marketingowych, zintegrowanym rozwoju produktów ze współpracą klastrów nauki i biznesu.

W pracy naukowo-dydaktycznej rozwija koncepcję innowacyjności w zakresie zachowań konsumenckich, marketingu i marketingu zrównoważonego. Od 10 lat koncentruje się na eksploracji zagadnień związanych z potrzebami starszych konsumentów, postaw i zachowań tego segmentu rynku, ich stosunku do nowych produktów technologicznych a także modelach akceptacji i użytkowania nowych technologii w wybranych grupach konsumenckich. W przeciągu ostatnich 10 lat opublikowała ponad 35 prac naukowych. Jest ekspertem w dziedzinie marketingu srebrnego rynku

Dr Anna Golec, CFA od 2008r. jest adiunktem w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracownikiem Wydziału Prawa, Ekonomii Statystyki i Polityki na HögskolanVäst (University West) w Szwecji.

Od 16 lat zajmuje się doradztwem strategicznym i finansowym, specjalizując się w analizach ekonomicznych oraz pozyskiwaniu finansowania na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstw. Współpracuje z Komisją Egzaminacyjną dla Kandydatów na Biegłych Rewidentów jako egzaminator oraz z agendami Komisji Europejskiej (EASME, REA) jako ekspert oceniający wnioski z zakresu projektów o wysokiej innowacyjności (SME Instrument, EIC Accelerator) oraz z zakresu badań naukowych (MSCA).

W pracy naukowo-dydaktycznej skupia się na problematyce związanej z rynkiem kapitałowym, postrzeganym z różnych perspektyw: emitentów oraz inwestorów. Wykłada przedmioty związane z finansami przedsiębiorstw, sprawozdawczością, analizą ekonomiczną i wyceną, zarządzaniem portfelem aktywów oraz etyką na rynku finansowym.

O badaniu:

Celem badania jest poznanie postaw i zachowań nabywczych konsumentów-seniorów w Polsce wobec usług finansowych opartych o technologie cyfrowe. Koniecznym jest rozpoznanie tych zjawisk wśród nabywców III i IV wieku ze szczególnym uwzględnieniem aspektu innowacji finansowo-technologicznych.

Dlaczego to badanie jest ważne:

W nowoczesnych społeczeństwach starzenie się ludności stało się problemem, którego nie można pominąć . Po raz pierwszy w historii na całym świecie liczba osób w wieku 65 lat i więcej przeważała nad liczbą dzieci poniżej 5-ciu lat, a do 2050r. co szósta osoba na świecie będzie miała powyżej 65 lat (ONZ, 2019). Ponadto, po raz pierwszy w historii ludzkości mamy doczynienia aż z dwoma pokoleniami seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia, którzy mają wciąż żyjących rodziców w wieku 80 lat i starszych (Migdał-Najman, Najman, Badowska, 2020). Wraz z rozwojem cywilizacji oczekuje się, aby starzenie miało charakter pozytywny i aktywny, co powinno być odzwierciedlone w procesie zrównoważonego życia osób starszych. Wymaga to dostosowania czynników zewnętrznych do specyficznych wymagań seniorów. Jednym z nich jest dostępność dla osób 60+ szerokiej gamy dóbr i usług zapewniających im podobną jakość, jak w okresie ich aktywności zawodowej. Należą do nich m.in. usługi finansowe oferujące bezpieczeństwo finansowe seniorów. Obecnie obserwujemy intensywną przemianę sektora finansowego w sektor finansowo-technologiczny (Fin-Tech). Dostawcy tych usług nakierowani są na maksymalizację zysków i redukcję kosztów. Instytucje finansowe rozwijają nowoczesne usługi oparte o rozwiązania cyfrowe i równolegle ograniczają tradycyjne formaty, z których wciąż szeroko korzystają konsumenci senioralni. Takie podejście sprzyja wykluczeniu osób w wieku 60+ z udziału w rynku, co przenosi się na obniżenie jakości ich życia i kieruje w mniej regulowane segmenty rynku finansowego (np. parabanki), narażając tym samym na wiele ryzyk. W tym nieodwracalnym trendzie koniecznym jest jednak zapewnienie dostępności szerokiej gamy nowoczesnych usług również dla seniorów. Niezbędnym jest poznanie postaw i zachowańseniorów-konsumentów wobec usług finansowych opartych o technologie cyfrowe.

Możliwości zastosowania wyników badania – aplikacyjność:

Efektem badania będzie pogłębiona wiedza dotycząca możliwości korzystania przez seniorów z szybko rozwijających się nowoczesnych usług finansowych, lepszego dopasowania procesu świadczenia usług dla tego segmentu oraz barierach w dostępie do tego typu produktów wśród osób w wieku 60+. Współczesny zrównoważony marketing wymaga aby nowoczesne usługi finansowe były projektowane tak, by wychodziły na przeciw inkluzywnego starzenia się społeczeństwa.W przypadku instytucji finansowych badanie pozwoli na zidentyfikowanie oczekiwańoraz sformułowanie rekomendacji dotyczących projektowania ścieżki zakupu oraz samego produktu/usługi finansowej pod kątem użytkowników 60+. Dzięki temu produkty staną się bardziej przyjazne dla seniorów i powszechne w tej grupie.

Wnioski  dotyczące oczekiwań i barier w dostępie przynajmniej częściowo mogą być przeniesione również na opracowywanie innych usług cyfrowych (np. „usług obywatelskich”) dla grupy odbiorców 60+. Przełamanie barier w dostępie do usług cyfrowych na poziomie czynności, które są wykonywane regularnie i dotyczą codziennego życia, mogą przyczynić się do większej otwartości na korzystanie z innych usług cyfrowych (EPUAP, PUE, cyfrowe systemy dotyczące służby zdrowia itp.).

Zidentyfikowanie zagrożeń i problemów może również rzucić nowe światło na obszary wymagające zwiększonego monitoringu oferowania produktów finansowych wśród seniorów oraz pomóc w formułowaniu rekomendacji przez organy nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony danych osobowych czy praw konsumentów.

Wyniki badań mogą też wnieść istotne wskazówki do oferty zajęć realizowanych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku na przykład: wzbogacić ofertę szkoleniową o kursy dotyczące podstawowej wiedzy z zakresu nowoczesnych usług finansowych dla seniorów oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w korzystaniu z rynków finansowych.