dr Rafał Bakalarczyk

Badacz, publicysta i działacz społeczny. Współredaktor naczelny pisma Polityka Senioralna i członek zespołu ekspertów Instytutu Polityki  Senioralnej. Związany z Fundacją Zaczyn od 2013 roku.

W swojej aktywności naukowo badawczej zajmuje się przede wszystkim opieką długoterminową, wsparciem opiekunów rodzinnych osób sędziwych i niepełnosprawnych, polityką senioralną i wykluczeniem społecznym. W 2017 roku obronił tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie polityka publiczna na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniona z wyróżnieniem rozprawa doktorska doczekała się wydania w formie publikacji książkowej pt. „Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych. Na podstawie zmian prawnych z lat 2003-2015”. Autor licznych artykułów naukowych i specjalistycznych w czasopismach naukowych oraz zbiorowych monografiach oraz samodzielnych lub zbiorowych raportów eksperckich. W ostatnich latach interesuje się także kreowaniem i upowszechnianiem innowacji w różnych dziedzinach życia osób starszych. W 2019 roku pracował jako samodzielny referent w międzynarodowym projekcie badawczym EIT Food Consumer Engagement Lab, kierowanym przez prof. Krzysztofa Klincewicza. Projekt odnosił się do sytuacji osób starszych jako konsumentów na rynku żywności i poprzez opracowanie i zastosowanie partycypacyjnej metody tzw. laboratoriów angażowania konsumenta włączał osoby starsze z 4 krajów w proces tworzenia innowacji na rynku produktów spożywczych. Podstawowym obszarem dociekań badawczych Rafała Bakalarczyka pozostają jednak szeroko rozumiane zagadnienia opiekuńcze.

W latach 2018-2020 członek komisji ekspertów ds. osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Owocem tej współpracy obok licznych seminariów dyskusyjnych był wspólny raport komisji ekspertów na temat stanu przestrzegania praw osób starszych, w ramach którego – w zespole ds. opieki i zdrowia – Rafał Bakalarczyk współtworzył aneks na temat przestrzegania praw seniorów w sferze opieki. We wcześniejszych latach uczestniczył także w przygotowaniu przez wspomnianą komisję środowiskowego modelu wsparcia osób starszych. W ramach publikacji przygotowanej pod red. Prof. Szatur-Jaworskiej i prof. Piotra Błędowskiego na temat środowiskowego modelu wsparcia osób starszych przygotował rozdział prezentujący rozwiązania szwedzkie. Korespondowało to z zainteresowaniami problematyką skandynawską, które rozwija także od 2011 roku jako członek zespołu eksperckiego Fundacji Naukowej Norden Centrum. Od 2019 roku jest ekspertem ds. polityki społecznej w Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, dla którego przygotowuje obecnie raport o polityce publicznej na rzecz opieki nad osobami starszymi. W 2020 roku dołączył też do zespołu ds. Usług Publicznych Forum Idei Klubu Jagiellońskiego. Obok licznych innych aktywności eksperckich za ważne doświadczenie uważa bycie ekspertem w kampanii Instytutu Spraw Obywatelskich na rzecz umożliwienia godzenia pracy zawodowej z pobieraniem świadczeń z tytułu opieki nad osobami zależnymi oraz realizowanej przez Instytut Spraw Obywatelskich w 2018 roku aplikacji mobilnej dla opiekunów z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania przez to środowisko.

Z redakcją Polityki Senioralnej związany od początku, czyli od 2015 roku. W przeszłości pracował także w 2011 roku jako sekretarz czasopisma eksperckiego „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” wydawanego przez CPS Dialog przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w latach 2012-2013 jako sekretarz czasopisma naukowego „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje” wydawanego przez Instytut Polityki Społecznej UW i Polską Akademię Nauk. Współpracuje z różnymi redakcjami pisząc teksty o charakterze dziennikarskim i publicystycznym. Publikował. m.in. w Więzi, Dzienniku Gazecie Prawnej, Tygodniku Przegląd, Głosie Nauczycielskim, Magazynie Kontakt, portalu OKO.PRESS, Krytyce Politycznej czy Przewodniku Katolickim. Nieraz udziela też wywiadów na temat polityki społecznej i senioralnej, np. dla TOK FM, Polskiego Radia24 czy mediów prasowych.

Życie zawodowo prywatne dzieli między Wrocławiem a Warszawą. Poza polityką społeczną zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Lubi spędzać czas wśród przyrody i w międzypokoleniowym towarzystwie.